Algemene Voorwaarden

Toepasselijkheid

Door het ondertekenen en terugsturen van een offerte van De Marketingmoolenaar verklaart de opdrachtgever dat hij/zij kennis heeft genomen van de algemene voorwaarden van De Marketingmoolenaar en dat hij/zij met deze voorwaarden akkoord gaat. 

Geldigheid offerte

Alle offertes van De Marketingmoolenaar zijn geheel vrijblijvend. Offertes en prijsopgaven blijven 14 dagen geldig.

Uitvoering 

De Marketingmoolenaar zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen uitvoeren. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft De Marketingmoolenaar het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens die noodzakelijk zijn voor de uitvoer van de opdracht, tijdelijk worden verstrekt. Indien dit niet gebeurt, heeft De Marketingmoolenaar het recht de uitvoering van de taken te uit te stellen. 

De Marketingmoolenaar is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, doordat zij is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.

Opdrachtgever vrijwaart De Marketingmoolenaar voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan opdrachtgever toerekenbaar is.

Beëindiging

De Marketingmoolenaar heeft het recht de overeenkomst zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien de opdrachtgever zich niet, onbehoorlijk of onvolledig houdt aan de met De Marketingmoolenaar gesloten overeenkomst inclusief de bijbehorende leveringsvoorwaarden.

Wanneer er geen einddatum van het contract is afgesproken en de opdrachtgever wilt het contract beëindigen, dient dit 1 maand van te voren te worden aangegeven.

Overmacht

De Marketingmoolenaar aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid wanneer zij als gevolg van overmacht niet aan haar verplichtingen kan voldoen. In het geval dat de overmacht slechts tijdelijk van aard is, zal De Marketingmoolenaar alsnog aan alle verplichtingen trachten te voldoen vanaf het moment dat dit redelijkerwijs weer mogelijk is.

Wanneer in onderling overleg tussen de opdrachtgever en De Marketingmoolenaar geconcludeerd wordt dat dit niet meer mogelijk is, zal de overeenkomst in onderling overleg herzien of ontbonden worden. Eventuele reeds geleverde prestaties door De Marketingmoolenaar tot aan het moment van overmacht zullen alsnog gefactureerd worden.

Prijzen

Alle geoffreerde prijzen zijn exclusief BTW, tenzij nadrukkelijk anders vermeld staat. Wijzigingen in de tarieven worden door De Marketingmoolenaar minimaal 1 maand van tevoren bekendgemaakt aan de opdrachtgever. 

Betaling

Aan het einde van de maand, naar aanleiding van de uitgevoerde diensten, wordt er een factuur gestuurd, tenzij anders afgesproken.
De betalingstermijn van De Marketingmoolenaar bedraagt 5 werkdagen. Wanneer deze termijn verstreken is, ontvangt de opdrachtgever een 1e herinnering na 5 werkdagen. Na 10 werkdagen ontvangt de opdrachtgever een 2e herinnering en na 35 dagen zal een incassobureau worden ingeschakeld, de hiervoor gemaakte kosten worden ook in rekening gebracht bij de opdrachtgever.

Copyright

Het eigendom van door De Marketingmoolenaar verstrekte ideeën, concepten of strategieën blijft volledig bij De Marketingmoolenaar, evenals het bewerken van content dat verstrekt is door De Marketingmoolenaar, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen wordt. Bij gebleken schending van het genoemde eigendom is De Marketingmoolenaar gerechtigd hiervoor een zelf vast te stellen doch redelijke vergoeding in rekening te brengen.

Aansprakelijkheid

In geval van toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is De Marketingmoolenaar slechts aansprakelijk voor vervangende schadevergoeding tot het factuurbedrag. Iedere aansprakelijkheid van De Marketingmoolenaar voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, daaronder begrepen vergoeding van indirecte schade, gevolgschade of schade wegens gederfde omzet of winst.

Informatieverstrekking

De Marketingmoolenaar zal geen persoonlijke gegevens van de opdrachtgever aan derden verstrekken zonder dat daar een wettelijke plicht voor bestaat. Dit geldt tevens voor eventuele vertrouwelijke informatie die ten behoeve van het uitvoeren van een overeenkomst verstrekt is aan De Marketingmoolenaar.

 

klik op het icoontje om de algemene voorwaarden te downloaden